Wat is RIS ?

Regelgeving

EU RIS Richtlijn


Op 20 oktober 2005 werd de RIS-kaderrichtlijn (2005/44/EG - PB L 255,30.09.2005) van kracht in de Europese Unie. De deadline voor de omzetting naar nationale omzetting in de EU-lidstaten was 20 oktober 2007.

De richtlijn is van toepassing op alle waterwegen van klasse IV of hoger in de hele Europese Unie en voorziet in bindende regels voor de autoriteiten over de uitvoering van RIS-diensten volgens afgesproken regels.

De kaderrichtlijn beoogt te voorzien:

  • in een Europees kader voor de uitvoering van het RIS-concept. De richtlijn wil een lappendeken van nationale wetgevingen en verschillende RIS-toepassingen voorkomen en Europese leveranciers van apparatuur aanmoedigen om hardware en software tegen een redelijke en betaalbare kosten aan te bieden.
  • in inter-operabele en compatibele RIS-toepassingen op nationaal en Europees niveau. Dit moet, zonder technische obstakels, continu grensoverschrijdend (digitaal) verkeer mogelijk maken.
  • in een geharmoniseerde uitwisseling van gegevens en communicatie op Europees niveau. Hiermee wil men de interoperabiliteit van het gehele systeem vergemakkelijken.
  • in de ontwikkeling van een minimaal veiligheidsniveau voor de gebruikers en de hardware- en softwarefabrikanten.
  • in technische richtsnoeren voor de planning, implementatie en het operationele gebruik van de diensten.

 

 

Uitvoering

Voor de uitvoering van de RIS-richtlijn (2007/414/EC) zijn op 23 april 2007 (PB L 105 van 23.4.2007) zogenoemde RIS-richtsnoeren in werking getreden. Die beschrijven een systematische procedure om nieuwe richtlijnen uit te werken, met inbegrip van gebruikersgroepen die moeten worden geraadpleegd.

De EG-RIS-richtsnoeren zijn van toepassing voor het verkeer en vervoer in de binnenvaart: het verkeer van vrachtschepen, passagiersschepen en plezierboten. Richtsnoeren houden rekening met werkzaamheden die zijn uitgevoerd door de relevante internationale organisaties. Zij kunnen worden aangevuld met gedetailleerde richtsnoeren en normen voor toepassingen in specifieke delen van de wereld.

De RIS-richtlijn heeft de kracht van een wet. Ze werd op 30 september 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De richtlijn legt een timing op die de nationale overheden moeten volgen om de RIS-richtlijn te implementeren. De richtlijn situeert ook het toepassingsgebied en omschrijft de minimumdiensten die moeten worden aangeboden.

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.